Samenvatting

SFCR-rapport 2019

Dit rapport is, met goedkeuring van de toezichthouder, een gezamenlijk verslag van DELA Coöperatie U.A. (“DELA Coöperatie”) en DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. (“DELA Natura”) inzake de Solvabiliteit en de Financiële Toestand van beide entiteiten (internationale naam: Solvency and Financial Condition Report – SFCR). Het is opgesteld aan de hand van de eisen die daaraan zijn gesteld in de Richtlijn en de Gedelegeerde Verordening Solvency-II.

In dit document wordt met DELA bedoeld: DELA Coöperatie en haar dochters; er wordt gerefereerd aan zaken die betrekking hebben op DELA als geheel.

Structuur van het rapport

De structuur van rapport is zoals voorgeschreven in bijlage XX van de Gedelegeerde Verordening. De inhoud van dit rapport is gebaseerd op:

  • artikel 51 t/m 56 van de Solvency-II Richtlijn;
  • artikel 292 t/m 298 en 359 t/m 364 van de Gedelegeerde Verordening.

De bedragen in dit rapport sluiten aan bij de kwantitatieve verslagstaten (QRT’s), zoals gerapporteerd aan de toezichthouder. De openbare verslagstaten die behoren bij deze SFCR staan in een bijlage (onderdelen van de staten S.02, S.05, S.22, S.23. S.25 en S.32).

De opbouw van dit rapport is als volgt:

  • In hoofdstuk A worden de activiteiten van DELA beschreven, zowel in generieke zin als op het gebied van verzekeringen en beleggingen.
  • Hoofdstuk B beschrijft de organisatiestructuur, waarbij ook wordt ingegaan op taken en verantwoordelijkheden van het bestuur, de Raad van Commissarissen en de sleutelfuncties. Tevens wordt beschreven hoe invulling is gegeven aan de opzet en werking van de sleutelfuncties.
  • De verschillende risico’s waaraan DELA is blootgesteld komen in hoofdstuk C aan de orde, evenals de opbouw van het vereiste kapitaal (SCR, Solvency Capital Requirement).
  • In hoofdstuk D worden zowel de balans in onze jaarrekening als de Solvency-II balans toegelicht, alsmede de aansluiting daartussen.
  • Tenslotte wordt in hoofdstuk E ingegaan op kapitaalbeheer.


Bedrijf en resultaten
Het operationeel resultaat bedraagt € 31 miljoen en is conform onze verwachtingen met € 5 miljoen gedaald ten opzichte van 2018, vooral vanwege de grote veranderprogramma's die een belangrijke basis leggen om de meest klantgerichte verzekeraar en uitvaartorganisatie met optimale digitale ondersteuning te zijn. Daarnaast is er extra budget voor marketingactiviteiten beschikbaar gesteld.

Het beleggingsresultaat was uitstekend en bedroeg meer dan een half miljard euro, in totaal € 664 miljoen. Dit komt neer op een rendement van ruim 12 procent. In 2018 was het nog een verlies van € 139 miljoen. De koersschommelingen die toen nadelig uitpakten, werkten nu duidelijk in ons voordeel.
 

De in 2019 uitgekeerde winstdeling bedraagt € 42 miljoen en is hiermee gelijk gebleven ten opzichte van een jaar eerder. De winstdeling over 2019 is een resultante van de lage uitvaartinflatie (2,09 procent in 2019) en de dekkingsgraad (gemiddeld 175 procent, resulterend in een winstdeling van 50 procent). 

In 2019 nam het premie-inkomen opnieuw toe. Met een groei van 7% steeg het premie-inkomen naar € 480 miljoen.

In oktober heeft DELA bekend gemaakt met Yarden overeenstemming te hebben bereikt om alle activiteiten van de uitvaartverzekeraar en -verzorger over te nemen.  Als de overname definitief is, krijgt DELA er circa 1 miljoen verzekerden bij.

De Solvency-II-ratio van DELA Coöperatie per 31 december 2019 is 296% (2018: 373%) en dat is grotendeels tier 1 kapitaal. In de tabel zijn de kerncijfers weergegeven.

 

Solvency II-positie DELA Coöperatie

x € 1 miljoen

Solvency II-positie DELA Coöperatie
  31-12-2019 31-12-2018      
           
tier 1 vermogen 1.563  1.647       
tier 2 vermogen ‑  ‑       
tier 3 vermogen 81       
totaal eigen vermogen Solvency II 1.644  1.652       
SCR 556  442       
Solvency II ratio 296% 373%      

De solvabiliteitspositie bleef solide en dat heeft alles te maken met de verbanden die er zijn met onze winstdeling en onze beleggingen. Wij streven naar een optimaal evenwicht tussen het beleggingsbeleid, de winstdeling en de solvabiliteit. 

De ruime solvabiliteitsmarge stelde ons in staat de winstdelingsregeling met ingang van 2020 te verruimen en dat is in de solvabiliteitspositie van eind 2019 ingecalculeerd, met een daling van de solvabiliteitsratio als logisch gevolg.  

DELA is voornemens snel na de overname van Yarden de beleggingsportefeuille van Yarden om te zetten van langlopende staatsobligaties met weinig risico en nauwelijks rendement naar de DELA-beleggingsmix met wat meer risico en een beter rendement. De geschiedenis heeft laten zien dat dit ons over meerdere jaren het beste in staat stelt de winstdeling aan onze leden te optimaliseren. Zowel de overname als het omzetten van de beleggingen vraagt wat meer van onze solvabiliteit. Indien de voorgenomen overname van Yarden eind 2019 reeds had plaatsgevonden, dan was onze Solvency-II-ratio 252% geweest. Eind 2019 had de Yarden-portefeuille ongeveer 20 procent van de omvang van de DELA-portefeuille. Wanneer ook de beleggingsportefeuille van Yarden al was omgezet dan was de Solvency-II-ratio inclusief Yarden 228%. Dit zou na deze wijzigingen nog steeds ruim voldoende zijn, met als voordeel dat er met betrekking tot de Yardenportefeuille een winstgevende situatie is, waar zowel de leden van Yarden als die van DELA van profiteren in de vorm van meer kans op winstdeling.

Op het moment van schrijven van dit rapport zitten we midden in  de pandemie veroorzaakt door het Coronavirus COVID 19. Ook in deze situatie blijft de solvabiliteit stabiel, zij het dat de winstdeling voor onze leden daalt indien de financiële markten hier niet van herstellen.

De SCR (Solvency Capital Requirement – het vereiste kapitaal) van DELA Coöperatie bestaat vooral uit het verzekeringstechnische risico en het marktrisico, zoals in onderstaande figuur is weergegeven. In hoofdstuk C is dit nader uitgewerkt.

Samenstelling SCR, ultimo 2019

Organisatiestructuur en governance

DELA opereert in Nederland, België en Duitsland. DELA is in Nederland en België actief als (uitvaart)verzekeraar en uitvaartverzorger. In Duitsland is DELA Natura in 2018 gestart met de verkoop van  overlijdensrisicoverzekeringen en in 2019 zijn daar uitvaartverzekeringen bijgekomen. Vrijwel alle polishouders van de Nederlandse vestiging van DELA Natura zijn lid van DELA Coöperatie.

In 2019 zijn er geen materiële wijzigingen geweest in de inrichting en de bezetting van de sleutelfuncties zoals vereist in de Solvency-II-regelgeving. De tweedelijns-functies zijn ingevuld met drie fulltime functies voor financieel respectievelijk operationeel risicomanagement en compliance. Voor de actuariële functie hebben wij Willis Towers Watson ingehuurd.

Solvabiliteit, risicoprofiel en kapitaalbeheer

Ons systeem van winstdeling speelt een belangrijke rol in de solvabiliteitspositie. In overleg met de Algemene Vergadering is besloten dat wij de winstdeling kunnen variëren, niet in functie van de daadwerkelijke winst in een jaar, maar vooral in functie van de onderliggende dekkingsgraad van onze verplichtingen en daarmee in functie van de actuele rentestanden. Het komt erop neer dat als de rente zeer laag is, wij een beroep doen op onze leden door een grotere bijdrage te vragen om de waardevastheid van de uitkeringen bij de uitvaartverzekeringen te dragen. Aangezien de lage rentestand veelal gepaard gaat met een lage inflatie, is het effect op de jaarlijkse premieverhoging goed te overzien. Per 1 januari 2020 is de premie voor het DELA UitvaartPlan (onze uitvaartverzekering) met 3,02% verhoogd, waarvan 2,09% inflatie en 0,93% financiering van de backservice. Indien de volledige last van de indexering doorberekend zou zijn dan zou de premieverhoging 3,95% zijn geweest. 

De Solvency-II-ratio van DELA Coöperatie was op 31 december 2019 296%. Onze interne norm is een solvabiliteitratio van 150% of hoger. Onze ratio getuigt van een stevige positie, zeker gezien de langdurige lage renteniveaus.

De afgelopen jaren hebben wij verbeteringen doorgevoerd in het stelsel van kapitaalbeleid en risk-appetite-statements en dat is nu een robuust geheel. De jaarlijkse evaluatie leidde tot slechts enkele verfijningen. Uit de ORSA blijkt dat de solvabiliteitspositie aan de normen blijft voldoen in stress-scenario's.