E. Kapitaalbeheer

E.1. Eigen Vermogen

E.1.1. Beheer van het eigen vermogen

Het beheer van het eigen vermogen van DELA is vastgelegd in het kapitaalbeleid van DELA. Het kapitaalbeleid is gericht op het handhaven van een solide solvabiliteitspositie, waarbij DELA continu zoekt naar een goede balans tussen de hoeveelheid kapitaal (vermogen) die zij aanhoudt en de risico's die zij loopt.

De CFRO is verantwoordelijk voor de inrichting van het kapitaalbeleid en voor de borging ervan binnen DELA en de afzonderlijke entiteiten. De Financial Risk Manager ziet toe erop toe dat het kapitaalbeleid ten minste jaarlijks wordt geëvalueerd. Het bestuur is de eigenaar van dit beleidsdocument.

Kapitaalmanagement is een proces dat ervoor zorgt dat er in nagenoeg alle omstandigheden voldoende kapitaal aanwezig is om aan de wettelijke kapitaalvereisten te voldoen.

E.1.2. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

De CFRO is eindverantwoordelijk voor de inrichting van het kapitaalbeleid en de borging ervan. DE CFRO evalueert minimaal jaarlijks de effectiviteit van het kapitaalbeleid en van het daaruit resulterende kapitaalmanagement. Het resultaat van deze evaluatie bespreekt de CFRO met het bestuur en de Raad van Commissarissen. In deze evaluatie betrekt de CFRO in ieder geval de resultaten uit de ORSA-cyclus.

De Financial Risk Manager adviseert het bestuur over het te voeren kapitaalmanagement, ziet toe op de naleving van het kapitaalbeleid, monitort periodiek het gevoerde kapitaalmanagement en rapporteert hierover aan het bestuur, aan de directies en via de Riskcommissie aan de Raad van Commissarissen.

E.1.3. Normsolvabiliteit

Om te voorkomen dat in een stresssituatie de solvabiliteit lager wordt dan de vereiste solvabiliteit en onmiddellijk correctieve acties zouden moeten worden getroffen, hanteert DELA een normsolvabiliteit die hoger ligt dan de vereiste solvabiliteit. Dit geeft de ruimte om geleidelijk maatregelen te treffen ter versteviging van de solvabiliteitspositie.

Het bestuur stelt ten minste jaarlijks de normsolvabiliteit vast. De Financial Risk Manager adviseert het bestuur over de hoogte ervan. De normsolvabiliteit wordt per verzekeringsentiteit nader onderbouwd.

Ter onderbouwing van de normsolvabiliteit beoordeelt DELA jaarlijks de belangrijkste (strategische) risico’s, het risicoprofiel en de risicobereidheid. Daarnaast berekent DELA minimaal jaarlijks het benodigd kapitaal aan de hand van een ORSA (Own Risk and Solvency Assessment), waarin scenario’s met invloed op het risicoprofiel worden doorgerekend met een tijdshorizon van drie jaar.

DELA hanteert de volgende uitgangspunten bij de vaststelling van de solvabiliteitspositie en de hierboven bepaalde normsolvabiliteit:

 • DELA hanteert de UFR bij de vaststelling van de solvabiliteitspositie;
 • DELA hanteert geen volatility adjustment (VA) bij de vaststelling van de solvabiliteitspositie;
 • DELA maakt geen gebruik van de mogelijkheid tot matching adjustment (MA);
 • DELA maakt geen gebruik van de overgangsmaatregelen ten aanzien van de risicovrije rentevoeten en ten aanzien van de technische voorzieningen.

Per Q4 2019 is de normsolvabiliteit 150% van de SCR, zowel voor DELA Natura als voor DELA Coöperatie.

E.1.4. Eigen vermogen naar Tiering

In de tabel hieronder wordt het eigen vermogen verdeeld naar Tiering.

Eigen vermogen naar tiering

Bedragen x € 1.000

Eigen vermogen naar tiering
  31-12-2019 31-12-2018 Delta    
           
Tier 1          
Ordinary share capital (gross of own shares) ‑  ‑  ‑     
Share premium account related to ordinary share capital ‑  ‑  ‑     
Reconciliation reserve 1.562.799 1.646.834 ‑84.035    
Amount equal to value of net deferred tax assets ‑  ‑  ‑     
Total basic own funds before deductions 1.562.799 1.646.834 ‑84.035    
Own funds from the financial statements that should not be represented by the reconciliation reserve and do not meet the criteria to be classified as Solvency II own funds          
Total basic own funds after deductions 1.562.799 1.646.834 ‑84.035    
           
Tier 2          
Ordinary share capital (gross of own shares) ‑  ‑  ‑     
Share premium account related to ordinary share capital ‑  ‑  ‑     
Reconciliation reserve ‑  ‑  ‑     
Amount equal to value of net deferred tax assets ‑  ‑  ‑     
Total basic own funds before deductions ‑  ‑  ‑     
Own funds from the financial statements that should not be represented by the reconciliation reserve and do not meet the criteria to be classified as Solvency II own funds          
Total basic own funds after deductions ‑  ‑  ‑     
           
Tier 3          
Ordinary share capital (gross of own shares) ‑  ‑  ‑     
Share premium account related to ordinary share capital ‑  ‑  ‑     
Reconciliation reserve ‑  ‑  ‑     
Amount equal to value of net deferred tax assets 81.430 4.799 76.631    
Total basic own funds before deductions 81.430 4.799 76.631    
Own funds from the financial statements that should not be represented by the reconciliation reserve and do not meet the criteria to be classified as Solvency II own funds          
Total basic own funds after deductions 81.430 4.799 76.631    
           
Total          
Ordinary share capital (gross of own shares) ‑  ‑  ‑     
Share premium account related to ordinary share capital ‑  ‑  ‑     
Reconciliation reserve 1.562.799 1.646.834 ‑84.035    
Amount equal to value of net deferred tax assets 81.430 4.799 76.631    
Total basic own funds before deductions 1.644.229 1.651.633 ‑7.404    
Own funds from the financial statements that should not be represented by the reconciliation reserve and do not meet the criteria to be classified as Solvency II own funds ‑  ‑  ‑     
Total basic own funds after deductions 1.644.229 1.651.633 ‑7.404    

De reconciliatiereserve van DELA bestaat volledig uit overige reserves onder aftrek van het minderheidsbelang UNC Holding N.V.

In paragraaf D.1.6 is toegelicht hoe is omgegaan met eliminatie van intragroepsposities.

E.1.5. Toelichting Tiering

Zoals hierboven is af te lezen bestaat het eigen vermogen van DELA per eind 2019 uit Tier 1 vermogen en Tier 3 vermogen. Het Tier 1 vermogen bestaat enkel uit reconciliatiereserve. Het eigen vermogen binnen Tier 1 heeft geen materiële voorwaarden waaraan het verbonden is.

Alle bestanddelen van Tier 1 staan volledig ter vrije beschikking van DELA en kunnen volledig ingezet worden om eventuele verliezen te compenseren.

Het Tier 3 vermogen betreft een netto positie van een actieve uitgestelde belastingpositie op de Belgische fiscus. Omdat de uitgestelde belastingvordering niet direct opeisbaar is om verliezen te compenseren werd deze vordering in Tier 3 geclassificeerd. Er was geen beperking aan de looptijd van de vordering. Het vermogen in Tier 3 kent geen materiële voorwaarden waaraan het verbonden is.

E.1.5.1. Vooruitzichten ontwikkeling eigen vermogen

In de vooruitzichten van de ontwikkelingen van het eigen vermogen worden voor de komende periode geen materiële wijzigingen verwacht. Het eigen vermogen wordt doormiddel van maandelijkse rapportage van de solvabiliteitsratio gemonitord.

DELA heeft geen voornemens om in de nabije toekomst kapitaal aan te trekken.

E.1.6. Eigen vermogen ten behoeve van solvabiliteitskapitaalvereiste

In de tabel hieronder wordt aangeven per Tier welk bedrag van het eigen vermogen wordt meegenomen voor de dekking van het solvabiliteitskapitaalvereiste en voor het minimum kapitaalvereiste.

In aanmerking komend eigen vermogen

Bedragen x € 1.000

In aanmerking komend eigen vermogen
  31-12-2019 31-12-2018 Delta    
           
Ter dekking van de SCR          
Tier 1 1.562.799 1.646.834 ‑84.035    
Tier 2 ‑  ‑  ‑     
Tier 3 81.430 4.799 76.631    
Totaal 1.644.229 1.651.633 ‑7.404    
           
Ter dekking van de MCR          
Tier 1 1.562.799 1.646.834 ‑84.035    
Tier 2 ‑  ‑  ‑     
Tier 3 ‑  ‑  ‑     
Totaal 1.562.799 1.646.834 ‑84.035    

Het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste en voor het minimum kapitaalvereiste voldoet aan de kwantitatieve grenzen zoals beschreven in artikel 82 van de Gedelegeerde Verordening. Het eigen vermogen bestaat uit dusdanig veel Tier 1 kapitaal, waardoor het volledige eigen vermogen uit Tier 3 mag worden meegenomen in het solvabiliteitskapitaalvereiste. In het minimum kapitaalvereiste is Tier 3 eigen vermogen niet toegestaan.

E.2. Solvabiliteitskapitaalvereiste en minimumkapitaalvereiste

In deze paragraaf worden achtereenvolgens:

 • de solvabiliteitskapitaalvereiste;
 • en de minimumkapitaalvereiste toegelicht.

De SCR uitgesplitst naar risicomodule en de bronnen van de diversificatie-effecten zijn in onderdeel C gerapporteerd.

DELA maakt geen gebruik van vereenvoudigde berekening, uitgezonderd de kredietafslag voor herverzekeraars, zoals genoemd in D.1.16.

Het merendeel van de dochterondernemingen van DELA classificeert als verzekeringsonderneming, of ondernemingen die nevendiensten verrichten. Uitzonderingen daarop zijn:

 • DELA Depositofonds, welke een niet-gereglementeerde ondernemingen is die financiële activiteiten uitoefent, namelijk het verstrekken van deposito’s. De SCR hiervoor is op basis van sectorale voorschriften nihil;
 • DELA Holding en DELA Holding Belgium zijn overige ondernemingen en tegelijkertijd deelnemingen van strategische aard. De SCR hiervoor is € 3,8 miljoen (exclusief diversificatie), corresponderend met 22% van de deelnemingswaarde voor zover positief.

E.2.1. Ontwikkeling solvabiliteitskapitaalvereiste

In deze paragraaf wordt de ontwikkeling van de SCR, het Kernvermogen en de Solvency-II-ratio toegelicht.

De SCR van DELA Coöperatie is in 2019 gestegen van € 442 miljoen naar € 556 miljoen. Deze stijging is met name veroorzaakt door economische ontwikkelingen en dan vooral op de aandelenmarkten eind 2018 en in 2019. De SCR voor aandelenrisico was eind 2018 incidenteel laag door daling van de koersen in december 2018 en dat effect is verdwenen in 2019. Bovendien is in 2019 de exposure gestegen door de goede beleggingsresultaten en door positieve kasstromen die zijn belegd.

Het kernvermogen van DELA Coöperatie is in 2019 licht gedaald van € 1.652 miljoen naar € 1.644 miljoen. Beleggingsresultaten zorgden voor een sterke stijging en dit werd teniet gedaan door de verruiming van de winstdelingsregeling en actualiseren van de (kosten)veronderstellingen.

De SCR-ratio van DELA Coöperatie is als gevolg van de ontwikkelingen in de SCR en het kernvermogen in 2019 gedaald van 373% naar 296%. De daling is derhalve met name veroorzaakt door:

 • verruiming van de winstdelingsregeling, waardoor meer winstdeling wordt uitgekeerd;
 • ontwikkelingen op de aandelenmarkten in december 2018 en in 2019;
 • actualiseren van de (kosten)veronderstellingen.

De ontwikkeling bij DELA Natura laat eenzelfde beeld zien. De SCR is gestegen van € 433 miljoen naar € 546 miljoen. Het kernvermogen is gestegen van € 1.671 miljoen naar € 1.700 miljoen. De SCR-ratio van DELA Natura daalde hierdoor van 386% naar 311%. De oorzaken van deze ontwikkelingen zijn gelijk aan die van DELA Coöperatie.

E.2.2. Minimumkapitaalvereiste

De Minimum kapitaalvereiste (MCR) wordt conform de Gedelegeerde Verordening bepaald, waarbij de uitkomst afhankelijk is van drie berekeningen:

 • de lineaire MCR welke wordt bepaald door de omvang van de technische voorzieningen, gesplitst naar onder meer winstdelende en niet-winstdelende verzekeringen, en de omvang van het risicokapitaal bij overlijden;
 • een minimum uitkomst ter grootte van 25% van de SCR;
 • een maximum uitkomst ter grootte van de 45% van de SCR.

Voor DELA is de lineaire MCR lager dan de minimum uitkomst, zodat de MCR 25% is van de SCR: € 139 miljoen.

Het voor de MCR in aanmerking komend kernvermogen bedraagt € 1.563 miljoen waarmee de MCR ratio voor DELA ultimo 2019 1.124% bedraagt.

E.3. Gebruik van ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd

DELA maakt geen gebruik van de ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd.

E.4. Verschillen tussen de Standaard Formule en het Intern Model

DELA gebruikt geen intern model.

E.5. Niet naleving van de kapitaalvereisten

In het boekjaar was er geen sprake van een onderschrijding van de wettelijke eisen.

E.6. Overige informatie

Voor de winstdeling van de uitvaartverzekeringen in de Nederlandse portefeuille van DELA speelt de dekkingsgraad een belangrijke rol. Meer informatie hierover is te vinden in paragraaf C.1.9.