A. Bedrijf en resultaten

A.1. Activiteiten

DELA Coöperatie is in 1937 opgericht om goede, waardige uitvaarten mogelijk te maken voor haar leden, ongeacht rang of stand. Door de uitvaarten te verzekeren én te verzorgen wordt dat op een betrokken en persoonlijke wijze waargemaakt voor alle leden. DELA biedt zekerheid, zorg én continuïteit. De hele dienstverlening staat in het teken van de verbondenheid tussen mensen en generaties en het verder helpen van nabestaanden.

A.1.1. Kernwaarden en missie

DELA is een coöperatieve onderneming die zich richt op de continuïteit van het leven. Het is onze ambitie dat onze leden de toekomst zo zorgeloos mogelijk tegemoet kunnen zien. Met onze brede financiële en praktische dienstverlening staan wij hen daartoe met raad en daad bij. De missie van DELA is: ‘Wij geven elkaar zekerheid, zorg en continuïteit’.

De leden en de DELA-organisatie borgen samen de continuïteit van de coöperatie en bewaken dat onze grondgedachte tot in lengte van jaren blijft bestaan en functioneren. Het businessmodel is eenvoudig en draait om:

 • De bundeling van kracht van zoveel mogelijk leden.
 • De kostenefficiënte inkoop en organisatie van een waardig afscheid.
 • De structurele waardecreatie voor stakeholders door de vier hoofddoelen te realiseren.
 • Het borgen van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en relevantie. Wij willen een bedrijfsvoering die het milieu zo minimaal mogelijk belast en bijdraagt aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet en waaraan iedereen mee kan doen.

A.1.2. Koers en strategie

Ambitie: dit gewaagde doel maakt het voor iedereen duidelijk

Waar willen we naartoe? Wat is onze ultieme ambitie? Zowel onze missie als strategie komen terug in het gewaagde doel dat we voor DELA voor het komend decennium hebben geformuleerd: "In 2030 geven vijf miljoen leden in Europa elkaar zekerheid, zorg en continuïteit”.

Het gewaagde doel voor DELA Nederland in de huidige planperiode is met name gericht op maatschappelijke betrokkenheid en excellente dienstverlening en luidt: "In 2020 is DELA de meest betrokken coöperatie die het leven méér betekenis geeft".

In België is DELA in een fase van groei, zowel autonoom als door middel van acquisities. Het gewaagde doel voor DELA België voor deze planperiode is gekoppeld aan de opbouw van bekendheid en reputatie en luidt: “In 2020 is DELA dé uitvaartspecialist van België die er staat als één warme familie voor alle andere families”.

Voor het in 2018 gestarte DELA Duitsland was nog geen gewaagd doel geformuleerd, anders dan het maken van een goede entree op de Duitse markt.

Onze hoofddoelen: zo creëren we waarde

De mate waarin wij goed presteren, stellen we vast aan de hand van vier hoofddoelen. Door de doelen te realiseren, creëren we waarde voor onze belangrijkste stakeholders:

 • Onze leden: bevelen leden en klanten onze dienstverlening aan? Indicator daarbij zijn onze nettopromotorscores (NPS).
 • Onze financiën: in welke mate kunnen wij winstdeling blijven geven aan onze leden, nu en straks? Als indicator kijken we naar de verwachte gemiddelde winstdeling.
 • Onze mensen: vinden zij DELA het leukste bedrijf om bij te werken? Indicator: Indicator van trots en tevredenheid wordt gemeten via de jaarlijkse Great Place to Work-meting.
 • Onze omgeving: wat vinden zij? Hoe kijkt de buitenwereld naar DELA? Als indicator monitoren we in Nederland onze reputatieontwikkeling via de metingen van het Reputation Institute. In België meten we de mate waarin DELA wordt gezien als dé uitvaartspecialist.

Meerjarenstrategie: deze beweging willen we maken

De koers van coöperatie DELA is in beginsel 'tijdloos' en geldt ieder jaar opnieuw. Anders is dat voor onze strategie: die geldt voor de huidige planperiode en zegt iets over de fase waarin we als onderneming opereren. Op groepsniveau is de strategie als volgt samen te vatten:

 • De positie in onze kernmarkten Nederland en België versterken door uitbreiding van productproposities en acquisities.
 • De internationale expansie maakt het mogelijk de groei van het aantal leden te kunnen voortzetten waardoor we schaalvoordelen steeds meer kunnen inzetten.
 • De verdere vergroting van de wendbaarheid, het digitaal meesterschap en het aanpassingsvermogen van onze organisatie moeten het mogelijk maken dat DELA, ook voor de leden van morgen, aan de verwachtingen van haar leden kan blijven voldoen door het leveren van excellente dienstverlening en door kostenefficiënt te opereren.
 • Nieuwe domeinen ontwikkelen op het gebied van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en relevantie en het op dit gebied introduceren van producten en diensten met het DELA-DNA (onder de noemer: "DELA verbindt").

A.1.3. Algemene informatie

DELA Coöperatie -statutair gevestigd in Eindhoven Oude Stadsgracht 1, KvK-nummer 17012026- is een holding met zowel verzekerings- als uitvaartverzorgingsactiviteiten die actief is in Nederland, België en in Duitsland. De verzekeringsactiviteiten binnen DELA worden uitgeoefend via de entiteit DELA Natura- en Levensverzekeringen N.V. (verder: DELA Natura), statutair gevestigd in Eindhoven Oude Stadsgracht 1, KvK-nummer 17078393.

Ultimo 2019 had DELA Coöperatie 2.018 (2018: 1.985) werknemers in dienst, waarvan 1.573 in Nederland (2018: 1.569), 426 in België (2018: 405) en 19 in Duitsland (2018: 11).

Het SFCR is opgesteld door en onder verantwoording van het management. De informatie over de SCR is ook opgenomen in de jaarrekening van DELA. Deloitte Accountants heeft de jaarrekeningen van DELA Coöperatie, alsmede die van DELA Natura over 2019 gecontroleerd en er goedkeurende verklaringen bij afgegeven.

Hieronder is de juridische structuur van DELA Coöperatie weergegeven.

Organogram juridische structuur DELA Coöperatie

Organogram juridische structuur DELA Coöperatie

Per 1 januari 2019 is Stichting DELA Depositary & Management (gevestigd te Eindhoven) omgezet in een besloten vennootschap (DELA Depositary & Asset Management B.V.) en wordt per deze datum opgenomen in de consolidatie. DELA Holding N.V. heeft 100% belang genomen in DELA Depositary & Asset Management B.V.  

Per 1 januari 2019 is Pompes Funèbres Duvivier SPRL gefuseerd met DELA Vastgoed België N.V., waarna deze exclusief het vastgoed is doorverkocht aan DELA Funerals Assistance 1 BVBA waar de uitvaartactiviteiten plaatsvinden.

In 2019 is DELA US Investments B.V. opgericht ten behoeve van investeringen in vastgoed- en infrastructuurfondsen in de Verenigde Staten van Amerika.

Per 1 januari 2019 is DomusDELA Exploitatie B.V. toegevoegd aan de consolidatie. De activiteiten van de entiteit zijn de verhuur en exploitatie van onroerend goed. Vorig jaar werd DomusDELA Exploitatie B.V. nog buiten de consolidatie gehouden omdat destijds onduidelijk was of deze vennootschap al dan niet op korte termijn werd afgestoten of geliquideerd. Dit is niet meer het geval.

DELA Uitvaartverzorging N.V. heeft op 27 juni 2019 een belang genomen van 50% in Exploitatie crematorium La Grande Suisse B.V. Dit belang kwalificeert als een joint venture en wordt daarom voor 50% meegenomen in de consolidatie. 

DELA Crematorium groep B.V. heeft op 27 juni 2019 een belang genomen van 50% in La Grande Suisse B.V. Dit belang kwalificeert als een joint venture en wordt daarom voor 50% meegenomen in de consolidatie. 

Op 31 december 2019 zijn DELA Uitvaartvervoer B.V. en DELA Heerhugowaard B.V. gefuseerd met DELA Uitvaartverzorging N.V. De fusie is verwerkt conform de 'carry over accounting' methode, waarbij de boekwaarden van de activa en passiva van de fuserende entiteiten per fusiedatum worden samengevoegd.

In januari 2019 zijn de vennootschappen Uitvaartcentrum Jorissen BVBA en Bertje Deborre BVBA overgenomen door DELA Holding Belgium N.V. In juli zijn beide vennootschappen met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 gefuseerd.

Per 1 mei 2019 is de vennootschap Funérailles Warzée SA met 4 uitvaartcentra verworven en opgenomen als dochtermaatschappij van DELA Vastgoed België N.V. In 2020 worden de uitvaartactiviteiten ondergebracht bij DELA Funerals Assistance 1 BVBA.

De verschillen tussen de omvang van het vermogen op de Solvency-II-balans en de balans in de jaarrekening worden toegelicht in hoofdstuk D.

Naam en contactgevens van de toezichthouder

Naam: De Nederlandsche Bank
Bezoekadres: Westeinde 1, 1017 ZN Amsterdam

Telefoonnummer: +31 800 020 1068
Email: info@dnb.nl

Naam en contactgegevens van de externe accountant

Naam: Deloitte Accountants
Bezoekadres: Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA  Amsterdam
Telefoonnummer: +31 88 288 2888

A.2. Prestaties op gebied van verzekeringen

De omvang van onze totale portefeuille, gemeten naar aantal verzekerden, is voor DELA een belangrijk speerpunt. In een krimpende markt voor individuele levensverzekeringen wisten wij ook in 2019 weer een aanzienlijke groei te realiseren. Die groei kwam voort uit alle drie de productgroepen: uitvaartverzekeringen, overlijdensrisicoverzekeringen en spaarverzekeringen en vond plaats in alle landen. 

Geconsolideerd bedroeg de autonome netto-aanwas circa 75.400 verzekerden (2018: circa 81.200 verzekerden). De groei in Duitsland komt op het juiste moment omdat de groei in België in 2019 duidelijk achterbleef bij onze verwachtingen. De aanwas van de 25.400 autonoom verworven Duitse klanten maakt dat we nagenoeg op een met 2018 vergelijkbaar niveau eindigen. De strategie om internationaal te spreiden, zodat we de groei op niveau van DELA Groep kunnen vasthouden, is in 2019 effectief gebleken.

Kerncijfers DELA Natura

Aantallen

Kerncijfers DELA Natura
   2019 2018 Delta    
           
Aantal werknemers 573  573  0,0%    
           
Aantal verzekerden Nederland 3.255.079  3.218.355  1,1%    
Aantal verzekerden België 848.694  835.392  1,6%    
Aantal verzekerden Duitsland 29.496  4.100  619,4%    
Totaal aantal verzekerden 4.133.269  4.057.847  1,9%    

Bedragen: x € 1 miljoen

  2019 2018 Delta    
           
Balanstotaal 6.727 5.919 13,7%    
Waarde beleggingen 6.460 5.633 14,7%    
Verzekerd kapitaal 49.915 42.987 16,1%    
Technische voorziening 4.870 4.584 6,2%    
Eigen vermogen 1.415 1.009 40,3%    
In % technische voorziening 29% 22% 32,0%    
           
Aanwezige solvabiliteit 1.700 1.671 1,7%    
Vereiste solvabiliteit 546 433 26,2%    
Solvabiliteitsratio 311% 386% ‑19,4%    
           
Premie-inkomen Nederland 354,8 341,6 3,9%    
Premie-inkomen België 121,9 108,9 11,9%    
Premie-inkomen Duitsland 3,5 0,3 1070,4%    
Totaal premie-inkomen 480,2 450,8 6,5%    
           
Resultaat Beleggingen 670 ‑114      
           
Technische kosten NL 92 92 ‑0,0%    
Technische kosten BE 41 33 22,0%    
Technische kosten DE 14 6 150,6%    
Totaal technische kosten 147 131 12,0%    
           
Winstdeling / backservice 42 42 0,0%    
           
Nettoresultaat 407 ‑172      

DELA ontving € 480,2 miljoen aan premieopbrengsten (2018: € 450,8 miljoen). De groei kwam hiermee uit op 7% (2018: 4%). In België stegen de premieopbrengsten met 12%. De voornaamste reden is de acquisitie van de portefeuille van Hooghenraed die op 1 oktober 2018 een feit was. Toen migreerden circa 41.800 polissen naar DELA. De hierop betrekking hebbende premieopbrengsten tellen in 2019 voor het eerste volledige jaar mee.

Operationeel resultaat
Het operationeel resultaat van de verzekeraar bedroeg over 2019 € 38,4 miljoen (2018: € 42,6 miljoen). De daling van het operationeel resultaat in 2019 ten opzichte van 2018 met € 4,2 miljoen komt 
vooral vanwege de grote veranderprogramma's die een belangrijke basis leggen om de meest klantgerichte verzekeraar met optimale digitale ondersteuning te zijn. Daarnaast is er extra budget voor marketingactiviteiten beschikbaar gesteld.

Solvabiliteit
De solvabiliteitspositie van de verzekeraar is in 2019 gedaald van 386% naar 311%. De aanpassing van de winstdelingsregeling droeg bij aan die daling. De bandbreedte van de winstdelingsstaffel is verlaagd van een dekkingsgraad van 125% tot 225% naar 120% tot 210%, waardoor er eerder en meer winstdeling wordt gegeven. Daarnaast is het effect van de premiemaatregel op verhoging van de premie met een kwart verminderd. Beide maatregelen dempen de premiestijging: een bewuste keuze. Omdat er in de toekomst meer geld voor premieverlaging wordt ingezet, daalt de solvabiliteitsratio.

Actualisering van de veronderstellingen levert ook een duidelijke bijdrage aan de daling. Dat komt met name doordat de veronderstelde toekomstige IT-kosten toenemen en ook de beleggingskosten. Dat laatste hangt samen met aanpassingen in onze beleggingsportefeuille die zorgen voor een hoger verwacht rendement en een betere spreiding van beleggingsrisico’s.

Ondanks het hoge beleggingsresultaat in 2019 dat zorgde voor een stijging van het kernvermogen, had het beleggingsresultaat een drukkend effect. Het vereist kapitaal is namelijk sterker gestegen dan het kernvermogen. Dat komt doordat in een stijgende aandelenmarkt het vereiste kapitaal beduidend hoger is dan in een dalende markt, zoals we die eind 2018 hadden.

De solvabiliteitspositie van de verzekeraar bleef zeer solide en dat heeft alles te maken met de verbanden die er zijn met onze winstdeling en onze beleggingen. Wij streven naar een optimaal evenwicht tussen het beleggingsbeleid, de winstdeling en de solvabiliteit. 

Hiermee wordt onderstreept dat DELA een uniek en zeer robuust businessmodel heeft. De keuze tussen meer of minder premieverhoging wordt altijd in het belang van onze leden en klanten gemaakt en is een consequentie van uitvoering van beleid dat ledenvertegenwoordigers in de algemene vergadering hebben vastgesteld. De keuze tussen meer of minder premieverhoging is een keuze tussen ledenbelang op de lange en korte termijn. Bij DELA delen de leden in de lasten, zodat zij op de lange termijn extra lusten ontvangen die de lasten ver te boven gaan. Dat is de kracht van onze coöperatie.

De gemiddelde dekkingsgraad over 2019 kwam uit op 156 procent (2018: 175 procent). Dit gemiddelde vormt de basis voor de winstdeling in het hierop volgende jaar. In 2019 is een winstdeling van € 42 miljoen gegeven. De winstdeling ligt hiermee op hetzelfde niveau als in 2018.

A.3. Prestaties op gebied van beleggingen

De afdeling vermogensbeheer draagt zorg voor het algehele beleggingsbeleid waaronder de strategische allocatie van de gehele portefeuille en voor de operationele invulling van de beleggingen in andere activa dan direct vastgoed. De vastgoedorganisatie draagt zorg voor het directe vastgoed in Nederland en is geheel ondergebracht in DELA Vastgoedmanagement B.V. (“DELA Vastgoed”).

 De doelallocatie van het te beleggen vermogen over de beleggingscategorieën is conform onderstaande strategische mix verdeeld.

Onder real assets worden vastgoed en infrastructuur verstaan. Zakelijke waarden (aandelen, vastgoed en infrastructuur) vertegenwoordigen 67% van de asset mix. Het aandeel van liquide beleggingen bedraagt 61% van de beleggingsportefeuille.

De werkelijke asset mix wijkt met uitzondering van de real assets portefeuille marginaal af van de strategische asset mix. In 2020 en de jaren daarna zal een reallocatie van de real assets portefeuille richting strategische asset allocatie worden doorgevoerd.

Resultaten 2019
Het nettorendement voor 2019 bedraagt 12,30%.

Hieronder een overzicht van het behaalde brutorendement en de kosten in 2019 en ter vergelijking in 2018.

 

Bruto- en nettorendementen

Percentage

Bruto- en nettorendementen
    2019     2018  
             
  Bruto rend. Kosten Netto rend. Bruto rend. Kosten Netto rend.
Aandelen 21,09% 0,39% 20,69% ‑8,88% 0,31% ‑9,19%
Vastrentend 9,41% 0,34% 9,07% ‑2,08% 0,28% ‑2,35%
Vastgoed 4,42% 0,37% 4,04% 8,68% 0,34% 8,34%
Infrastructuur 8,42% 1,20% 7,22% 9,63% 8,30% 1,33%
Totaal rendement 12,69% 0,40% 12,30% ‑2,46% 0,33% ‑2,79%

Het netto beleggingsrendement van de komende jaren wordt geschat op ongeveer 4% per jaar. Jaarlijks vindt een toets plaats of de rendementsverwachtingen nog realistisch zijn en waar nodig worden deze bijgesteld.

A.3.1. Aandelenportefeuille

De strategische regioverdeling van de aandelenportefeuille is in te delen in 4 regio’s (zie ook de grafiek onder A.3).

De portefeuilles in Europa en opkomende markten worden gebenchmarkt tegen de respectievelijke MSCI indices. De portefeuilles in de regio’s Azië Pacific en Noord-Amerika worden gebenchmarkt tegen respectievelijk de MSCI Pacific IMI index en de MSCI Noord-America IMI.

A.3.2. Vastrentende waarden

De vastrentende portefeuille bestaat uit een relatief liquide portefeuille van beursgenoteerde obligaties en een illiquide deel, bestaande uit hypotheken. De relatief liquide obligatieportefeuille vertegenwoordigt 32,5% van de beleggingsportefeuille en is verdeeld per segment. De strategische verdeling is opgenomen in de grafiek onder A.3.

De staatsobligatieportefeuille bestaat uit obligaties van landen met een rating van minimaal AA bij inceptie. De bedrijfsobligaties hebben minimaal een investment grade rating bij inceptie. High yield concentreert zich op bedrijfsobligaties met een hoger risico. De loansportefeuille bestaat uit hoogrentende leningen van grote en middelgrote bedrijven met een variabele rentevergoeding. Bij een faillissement gaan deze leningen voor op eventueel uitstaande high yield obligaties. Ten slotte bestaat de portefeuille in opkomende markten uit obligaties in zowel lokale valuta (LC) als Amerikaanse dollars (HC). Er wordt een gelijke verdeling tussen LC en HC gehanteerd.

De vastrentende portefeuille is uitbesteed aan gespecialiseerde externe managers. Deze mandaten worden actief of volgens een smart beta strategie beheerd. Dit laatste is in feite een passieve belegging maar er wordt niet simpelweg een benchmark gevolgd. Een passieve belegging in vastrentende waarden zou simpelweg de grootste schuldenaren het grootste gewicht geven. Met een smart beta benadering wordt kritisch naar benchmarks gekeken en indien nodig wordt de benchmark naar eigen inzichten samengesteld. Dit geldt voor staatsobligaties, bedrijfsobligaties en high yield.

De hypotheekportefeuille is vanaf 2014 opgebouwd; deze portefeuille vertegenwoordigt 4,8% van het totale vermogen. Van belang is het realiseren van een aantrekkelijke marktconforme vergoeding terwijl het risico op wanbetaling wordt geminimaliseerd. Er worden uitsluitend hypotheken met NHG verstrekt.

A.3.3. Beleggingen in groepsmaatschappijen en andere deelnemingen

Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaarde. Wanneer 20% of meer van de stemrechten uitgebracht kan worden, is ervan uitgegaan dat er invloed is van betekenis.

A.3.4. Real assets

De real assets portefeuille bestaat op dit moment uit vastgoed en infrastructuur. De strategische verdeling is opgenomen in de grafiek onder A.3.

Vastgoed is onder te verdelen in direct en indirect vastgoed. DELA Vastgoed management is verantwoordelijk voor de invulling van het directe vastgoed in Nederland. Het beleid is gericht op het actief  exploiteren van solitaire winkels en winkelcentra. Kennis van de markt, een uitgebreid netwerk en inspelen op toekomstige ontwikkelingen zijn van belang voor het realiseren van exploitatierendement binnen de juiste risico/rendement verhouding. Er is in 2019 besloten om de directe vastgoedportefeuille af te bouwen. De opbrengsten hiervan worden herbelegd in internationaal vastgoed.

De indirecte Nederlandse woningportefeuille wordt beheerd door de externe manager Amvest. DELA participeert hiertoe in het Amvest Residental Core fund.

Het internationaal vastgoed bestaat momenteel uit een participatie in een drietal vastgoedfondsen. De beleggingen in infrastructuur bestaan uit participaties in een viertal infrastructuurfondsen.

A.3.5. Beleggingen voor index-linked en unit-linked verzekeringen

DELA heeft geen index-linked en unit-linked verzekeringen.

A.3.6. Afgeleide financiële instrumenten

DELA gebruikt afgeleide financiële instrumenten. Wanneer er sprake is van derivaten zoals interest rate swaps (deze kwamen niet voor op de balans van DELA eind 2019), valutatermijncontracten en aandelenopties, worden deze gewaardeerd tegen reële waarde.

Valutatermijncontracten
Voor zakelijke en vastrentende waarden geldt een afdekkingspercentage van 50% respectievelijk 90%. Dit zijn, in de huidige situatie, de optimale percentages. Hierbij wordt rekening gehouden met risk appetite voor valutarisico, de kosten van valuta afdekking en operationele invulling. Uitzondering op deze afdekkingspercentages zijn valuta in de mandaten voor opkomende landen, voor zover deze beleggingen in lokale valuta genoteerd zijn. Dit risico wordt bewust opengelaten, zowel binnen zakelijke als vastrentende waarden.

Vreemde valuta binnen de zakelijke waarden portefeuille komen slechts in aanmerking voor afdekking indien het belang binnen zakelijke waarden meer dan 1% van het totaal belegd vermogen bedraagt. Het gaat hier, bij de huidige portefeuille, om de Amerikaanse Dollar, Zwitserse Franc, Australische Dollar, Japanse Yen en het Britse Pond. Hierbij wordt een bandbreedte van 45% tot 55% gehanteerd.

Vreemde valuta binnen de obligatieportefeuille komen slechts in aanmerking voor afdekking indien het belang binnen vastrentende waarden meer dan € 10 mln. bedraagt. Het gaat hier, bij de huidige portefeuille, om de Amerikaans dollar en het Britse pond. Deze worden voor 90% afgedekt, waarbij een bandbreedte van 87% tot 93% wordt gehanteerd.

Aandelenopties
DELA streeft naar een (kosten) efficiënte en effectieve strategische afdekking van het aandelenrisico. Deze doelstellingen worden bereikt door de aanschaf van een putoptie op een mandje van aandelenindices (zogenaamde ‘basketputoptie’):

 • De optie betaalt uit als het totale aandelenvermogen daalt en is daarmee effectief op balansniveau.
 • Kostenefficiency wordt bereikt doordat de basketputoptie rekening houdt met de veronderstelde correlaties tussen de aandelenindices. Als een index laag of zelf negatief correleert met andere indices, dan worden dalingen in een index mogelijk gecompenseerd door stijgingen in een andere index. Dit maakt de optie op een mandje van indices goedkoper dan de som van opties op individuele indices.
 • Niet op alle indices die DELA hanteert worden liquide opties verhandeld. Daarom wordt er gewerkt met proxy indices die gezamenlijk met een zo laag mogelijke tracking error de aandelenportefeuille van DELA volgen.
 • De hedge strategie gaat uit van een dakpanconstructie van 6-, 12- en 18-maands opties. Elke 6 maanden zullen de aflopende opties doorgerold worden naar nieuwe 18-maands opties.
 • De opties zullen worden aangeschaft met een uitoefenprijs van 80%.

A.3.7. Beleggingen in onderpand

Momenteel wordt niet belegd in gesecuritiseerde instrumenten. Uitsluitend in het global credit mandaat is het toegestaan om, tot een maximum van 10% van het beheerd vermogen, in dat mandaat te beleggen in gesecuritiseerde instrumenten. De samenstelling van de beleggingsportefeuille wordt nauwgezet gemonitord om deze bepaling te controleren.

Securities lending beleid
DELA leent aandelen en obligaties uit (securities lending). Om het risico voor DELA te beperken dienen de leners hiervoor onderpand (collateral) te storten. Hierbij is cash-collateral niet toegestaan en aan de lenende partijen worden strenge eisen gesteld. Om het risico verder te beperken worden de volgende aanvullende restricties opgelegd:

 • tegenpartijen: alleen tegenpartijen met een rating van minimaal A- volgens S&P;
 • onderpand: alleen staatsobligaties van OECD landen met een rating van minimaal AA- volgens S&P;
 • de marktwaarde van het onderpand dient minimaal 102% te bedragen van de marktwaarde van de uitgeleende effecten;
 • aandelen op de engagementlijst (aandelen waarvan DELA het juridisch eigendom wil behouden) worden niet uitgeleend.

De marktwaarde van de uitgeleende stukken per 31-12-2019 bedraagt € 148,5 miljoen (2018: € 194,8 miljoen). Hiervoor is € 154,5 miljoen (2018: 202,7 miljoen) aan onderpand ontvangen

Derivaten
DELA heeft derivaten om valuta- en aandelenrisico’s gedeeltelijk af te dekken. Per 31 december 2019 bedraagt de marktwaarde - € 3,7 miljoen (valuta) respectievelijk € 12,1 miljoen (aandelen). Hiervoor is  € 4,2 miljoen (valuta) in onderpand gegeven en € 11,3 miljoen (aandelen) aan onderpand ontvangen.

A.4. Overige informatie

DELA heeft naast de eerder beschreven prestaties in beleggen en verzekeren nog een kernactiviteit, namelijk op het gebied van uitvaartverzorging. Deze activiteiten worden uitgevoerd door DELA Uitvaartverzorging N.V. (“DELA Uitvaartverzorging”) en DELA Holding Belgium N.V. (“DELA Holding Belgium”). De uitvaartverzorging bestaat uit het regelen van uitvaarten, het vervoer van overledenen en het exploiteren van crematoria en uitvaartcentra.
De uitvaartverzorgingsdiensten die worden verricht voor de leden van DELA Coöperatie of polishouders van DELA Natura worden grotendeels betaald door de verzekeraar (DELA Natura). DELA Uitvaartverzorging en DELA Holding Belgium verrichten ook diensten voor niet-leden en niet-polishouders van DELA.

De kerncijfers van de uitvaarttak van DELA ontwikkelden zich als volgt:

Kerncijfers uitvaartbedrijf

Aantallen

Kerncijfers uitvaartbedrijf
   2019 2018 Delta    
           
Uitvaarten          
Nederland 33.645  33.422  0,67%    
België 11.136  11.461  ‑2,84%    
Totaal 44.781  44.883  ‑0,23%    
           
Crematies in eigen crematoria          
Nederland 24.137  23.984  0,64%    
België 8.387  8.367  0,24%    
Totaal 32.524  32.351  0,53%    
           
Gemiddelde uitvaartkosten          
Voor Natura in Nederland, per uitvaart  € 4.298   € 4.188  2,63%    

x € 1 miljoen

   2019 2018 Delta    
           
Uitvaarten          
Opbrengst uitvaartverzorging 245 241 1,71%    

Voor leaseverplichtingen van DELA Coöperatie wordt verwezen naar hoofdstuk D.